Наприкінці 2018 року вперше за часів незалежності України в УКУ було проведено Правописний семінар ім. Олекси Горбача, присвячений правопису китайських власних та загальних назв в українській мові. На семінарі команда лінгвістів, серед яких Наталія Цісар, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології УКУ (з 2012 до 2015 р. запрошена викладачка Шанхайського університету іноземних мов), у співпраці з кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри мов і літератур Далекого Сходу і Південно-Східної Азії КНУ ім. Т. Шевченка Надією Кірносовою доопрацювали систему української практичної транскрипції китайських складів на основі власних досліджень і напрацювань Надії Кірносової з 2009 року.

Висновки семінару:

Під час передавання китайської лексики (власних назв, реалій тощо) українською мовою, насамперед слід зауважити, що використання терміна “транслітерація” тут не завжди коректне, адже вихідна писемність, з якою маємо справу, — ієрогліфічна, а ієрогліф — це не літера (відповідно транс-літерувати не випадає!). Фонетичне письмо для запису звуків китайської мови на основі латинського алфавіту, що отримало назву піньїнь (pinyin) , — це фонологічна транскрипція китайської мови, яку не вживають як самостійне письмо. А тому здійснювати транслітерацію з системи піньїнь (pinyin) означає робити транслітерацію з фонологічної транскрипції, що є дещо недоцільним. Крім того, в такому разі слід очікувати значних спотворень китайських звуків, як це відбулося з назвою Xiaomi, де х транслітерували як “кс”, хоча в системі піньїнь цей знак позначає звук “сь” (правильне відтворення цієї назви — Сяомі). Тобто, слід пам'ятати, що під час укладання системи транскрипції піньїнь, літери латинського алфавіту було довільно пристосовано до звуків китайської мови, а це унеможливлює коректну транслітерацію.

Отже, відтворювати китайську лексику в українській мові доцільно засобами (практичної) транскрипції, розробленої на фонологічних засадах. Значний досвід транскрипції китайської мови засобами кирилиці накопичений в російській мові, де використовується система Палладія, і цей досвід може бути використаний в укладанні української (практичної) транскрипції, однак, з усвідомленням того, що механічне перенесення цієї системи в графіку й фонологію української мови не можливе, а також із зауваженням того, що система Палладія — не завжди послідовно фонологічна, окремі рішення в ній були прийняті на засадах фонетичної транскрипції. Відтак, для створення української (практичної) транскрипції китайської мови пропонуємо закріпити використання літер ґ та ї, диграфів дж та дз, а нескладотворче у передавати через в, яке в українській мові білабіальне. Слід також пам'ятати, що транскрипцію завжди укладають насамперед для зручності носіїв мови перекладу, а не для вивчення фонетики мови-джерела, тобто, вона не призначена для навчання українців фонетики китайської мови, натомість вона призначена для адаптації китайських слів у вимову пересічного носія української мови.

За матеріалами подальших досліджень та семінару готується посібник, видання якого заплановано на травень-червень 2019 року.

 

Таблиця транскрипції китайських складів українською мовою

КФА  українська транскрипція
A   
1 a а
2 ai ай
3 an ань
4 ang ан
5 ao ао
B
6 ba ба
7 bai бай
8 ban бань
9 bang бан
10 bao бао
11 bei бей
12 ben бень
13 beng бен
14 bi бі
15 bian бянь
16 biao б'яо
17 bie б'є
18 bin бінь
19 bing бін
20 bo бо
21 bu бу
C
22 ca ца
23 cai цай
24 can цань
25 cang цан
26 cao цао
27 ce це
28 cei цей
29 cen цень
30 ceng цен
31 cha ча
32 chai чай
33 chan чань
34 chang чан
35 chao чао
36 che че
37 chen чень
38 cheng чен
39 chi чи
40 chong чон
41 chou чов
42 chu чу
43 chua чва
44 chuai чвай
45 chuan чвань
46 chuang чван
47 chui чвей
48 chun чвень
49 chuo чво
50 ci ци
51 cong цон
52 cou цов
53 cu цу
54 cuan цвань
55 cui цвей
56 cun цвень
57 cuo цво
D
58 da да
59 dai дай
60 dan дань
61 dang дан
62 dao дао
63 de де
64 dei дей
65 den день
66 deng ден
67 di ді
68 dia д'я
69 dian дянь
70 diao д'яо
71 die д'є
72 ding дін
73 diu д'ю
74 dong дон
75 dou дов
76 du ду
77 duan двань
78 dui двей
79 dun двень
80 duo дво
E
81 e е
82 ê е
83 ei ей
84 en ень
85 eng ен
86 er/r ер/р
F
87 fa фа
88 fan фань
89 fang фан
90 fei фей
91 fen фень
92 feng фен
93 fiao ф’яо
94 fo  
95 fou  
96 fu  
G
97 ga ґа
98 gai ґай
99 gan ґань
100 gang ґан
101 gao ґао
102 ge ґе
103 gei ґей
104 gen ґень
105 geng ґен
106 gong ґон
107 gou ґов
108 gu ґу
109 gua ґва
110 guai ґвай
111 guan ґвань
112 guang ґван
113 gui ґвей
114 gun ґвень
115 guo ґво
H
116 ha ха
117 hai хай
118 han хань
119 hang хан
120 hao хао
121 he хе
122 hei хей
123 hen хень
124 heng хен
125 hm гм
126 hng х
127 hong хон
128 hou хов
129 hu ху
130 hua хва
131 huai хвай
132 huan хвань
133 huang хван
134 hui хвей
135 hun хвень
136 huo хво
J
137 ji дзі
138 jia дзя
139 jian дзянь
140 jiang дзян
141 jiao дз'яо
142 jie дз'є
143 jin дзінь
144 jing дзін
145 jiong дзйон
146 jiu дз'ю
147 ju дзюй
148 juan дзюань
149 jue дз'юе
150 jun дзвень
K
151 ka ка
152 kai кай
153 kan кань
154 kang кан
155 kao као
156 ke ке
157 kei кей
158 ken кень
159 keng кен
160 kong кон
161 kou ков
162 ku ку
163 kua ква
164 kuai квай
165 kuan квань
166 kuang кван
167 kui квей
168 kun квень
169 kuo кво
L
170 la ла
171 lai лай
172 lan лань
173 lang лан
174 lao лао
175 le ле
176 lei лей
177 leng лен
178 li лі
179 lia л'я
180 lian лянь
181 liang лян
182 liao ляо
183 lie л'є
184 lin лінь
185 ling лін
186 liu л'ю
187 lo ло
188 long лон
189 lou лов
190 lu лу
191 люй
192 luan лвань
193 lüe люе
194 lun лвень
195 luo лво
M
196 m м
197 ma ма
198 mai май
199 man мань
200 mang ман
201 mao мао
202 me ме
203 mei мей
204 men мень
205 meng мен
206 mi мі
207 mian мянь
208 miao мяо
209 mie м'є
210 min мінь
211 ming мін
212 miu м'ю
213 mo мо
214 mou мов
215 mu му
N
216 n н
217 na на
218 nai най
219 nan нань
220 nang нан
221 nao нао
222 ne не
223 nei ней
224 nen нень
225 neng нен
226 ng н
227 ni ні
228 nian нянь
229 niang нян
230 niao н'яо
231 nie н'є
232 nin нінь
233 ning нін
234 niu н'ю
235 nong нон
236 nou нов
237 nu ну
238 нюй
239 nuan нвань
240 nüe н'юе
241 nun нвень
242 nuo нво
O
243 o о
244 ou ов
P
245 pa па
246 pai пай
247 pan пань
248 pang пан
249 pao пао
250 pei пей
251 pen пень
252 peng пен
253 pi пі
254 pian пянь
255 piao п'яо
256 pie п'є
257 pin пінь
258 ping пін
259 po по
260 pou пов
261 pou пу
Q
262 qi ці
263 qia ця
264 qian цянь
265 qiang цян
266 qiao цяо
267 qie ц'є
268 qin цінь
269 qing цін
270 qiong цйон
271 qiu ц'ю
272 qu цюй
273 quan цюань
274 que цюе
275 qun цюнь
R
276 ran жань
277 rang жан
278 rao жао
279 re же
280 ren жень
281 reng жен
282 ri жи
283 rong жон
284 rou жов
285 ru жу
286 rua жва
287 ruan жвань
288 rui жвей
289 run жвень
290 ruo жво
S
291 sa са
292 sai сай
293 san сань
294 sang сан
295 sao сао
296 se се
297 sen сень
298 seng сен
299 sha ша
300 shai шай
301 shan шань
302 shang шан
303 shao шао
304 she ше
305 shei шей
306 shen шень
307 sheng шен
308 shi ши
309 shou шов
310 shu шу
311 shua шва
312 shuai швай
313 shuan швань
314 shuang шван
315 shui швей
316 shun швень
317 shuo швов
318 si си
319 song сон
320 sou сов
321 su су
322 suan свань
323 sui свей
324 sun свень
325 suo сво
T
326 ta та
327 tai тай
328 tan тань
329 tang тан
330 tao тао
331 te те
332 tei тей
333 teng тен
334 ti ті
335 tian тянь
336 tiao тяо
337 tie т'є
338 ting тін
339 tong тон
340 tou тов
341 tu ту
342 tuan твань
343 tui твей
344 tun твень
345 tuo тво
W
346 wa ва
347 wai вай
348 wan вань
349 wang ван
350 wei вей
351 wen вень
352 weng вен
353 wo во
354 wu ву
X
355 xi сі
356 xia с'я
357 xian сянь
358 xiang сян
359 xiao сяо
360 xie с'є
361 xin сінь
362 xing сін
363 xiong сйон
364 xiu с'ю
365 xu сюй
366 xuan сюань
367 xue сюе
368 xun сюнь
Y
369 ya я
370 yan янь
371 yang ян
372 yao яо
373 ye є
374 yi ї
375 yin їнь
376 ying їн
377 yo йо
378 yong йон
379 you йов
380 yu юй
381 yuan юань
382 yue юе
383 yun юнь
Z
384 za дза
385 zai дзай
386 zan дзань
387 zang дзан
388 zao дзао
389 ze дз'е
390 zei дзей
391 zen дзень
392 zeng дзен
393 zha джа
394 zhai джай
395 zhan джань
396 zhang джан
397 zhao джао
398 zhe дже
399 zhei джей
400 zhen джень
401 zheng джен
402 zhi джи
403 zhong джон
404 zhou джов
405 zhu джу
406 zhua джва
407 zhuai джвай
408 zhuan джвань
409 zhuang джван
410 zhui джвей
411 zhun джвень
412 zhuo джво
413 zi дзи
414 zong дзон
415 zou дзов
416 zu дзу
417 zuan дзвань
418 zui дзвей
419 zun дзвень
420 zuo дзво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статтю було взято з фейсбук сторінки
Сходознавчого видавництва Safran Book.
teakettle

Messenger